Vedtægter for Søllerød Golfklub

Indholdsfortegnelse

§ 1 Hjemsted og formål
§ 2 Optagelse af medlemmer
§ 3 Kontingent, indskud m.m.
§ 4 Ansvarligt lån og obligationslån
§ 5 Udmeldelse
§ 6 Spillet og regler
§ 7 Bestyrelsen
§ 8 Komiteer og udvalg
§ 9 Generalforsamling
§ 10 Årsrapport og budget
§ 11 Vedtægtsændringer og Klubbens opløsning

§ 1 Hjemsted og formål

Stk. 1 Klubbens navn er Søllerød Golfklub og dens hjemsted er Rudersdal Kommune.

Stk. 2 Søllerød Golfklubs formål er at fremme og udvikle golfsporten og at drive en dertil egnet golfbane. Det er herunder klubbens mål at arbejde for at fremme klubmedlemmernes aktive og engagerede deltagelse i et forpligtende klubfællesskab.

Stk. 3 Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Dansk Idræts-Forbund og Rudersdal Idrætsråd.

§ 2 Optagelse af medlemmer

Stk. 1 Kun fysiske personer kan optages som medlemmer. Indmeldelse sker ved henvendelse til Sekretariatet.

Stk. 2 Af hensyn til banens kapacitet begrænses antallet af medlemmer til et vægtet gennemsnit på 1.100 fuldtidsmedlemmer. Beregningen tager udgangspunkt i de forskellige medlemskategoriers gennemsnitlige benyttelse af banen.
Søllerød Golfklub er åben for alle, men i perioder, hvor interessen for medlemskab overstiger kapaciteten, kan bestyrelsen indføre ventelister. Retningslinjer for ventelister offentliggøres på klubbens hjemmeside.

§ 3 Kontingent, medlemskategorier og indskud m.m.

Stk. 1 Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Klubben har følgende overordnede medlemskategorier:

 • Aktive juniorer (til og med det kalenderår, man fylder 18 år)
 • Aktive ungdomsspilere (til og med det kalenderår, man fylder 25 år)
 • Aktive ungseniorer (til og med det kalenderår man fylder 35. Fra og med det år man fylder 32 tillægges kontingentet 1/5 del af differencen til kontingent for Aktive seniorer).
 • Aktive seniorer (til og med det kalenderår, man fylder 80 år)
 • Aktive veteraner (fra og med det kalenderår man fylder 81 år) – dog betales Seniorkontingent det første år ved indmeldelse.
 • Flex medlem: Fra 19 år
 • Flex medlem: Ugedag fra 72 år
 • Passive medlemmer (jf. § 3 stk. 8)
 • Prøvemedlemmer (ikke aktive i vedtægtsmæssig forstand)
 • Æresmedlemmer (aktive)

Bestyrelsen kan efter behov tilbyde og effektuere nye regler for medlemskaber og justere i aldersbegrænsningerne mod efterfølgende godkendelse på førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Hele årskontingentet betales normalt forud fra 1. januar. Et medlem kan på anmodning afdrage kontingentet i rater på op til 12 måneder. Ved misligholdelse
af afdragsordning forfalder hele restbeløbet til betaling.

Medlemmer der ikke er tilmeldt en automatisk betalingsordning opkræves et gebyr fastsat af bestyrelsen

Stk. 3 Ved kontingentrestance ud over to måneder som ikke er aftalt i en
afdragsordning, jf. stk. 2, andet pkt. suspenderes alle medlemsrettigheder og
bestyrelsen kan ekskludere det pågældende medlem

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter satserne for skabsleje og greenfee

Stk. 5 Passive medlemmer har ikke adgang til spil eller træning på klubbens anlæg, men har adgang til klubbens øvrige arrangementer og til klubhuset.

Stk. 6 Indskud fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Indskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Stk. 7 Aktive medlemmer over 18 år, der har været aktive i mindst 1 år, kan overgå til at være passive medlemmer. Passive medlemmer har fortrinsret uden om en eventuel venteliste til aktivt medlemskab. Der betales ikke indskud ved fornyet aktivt medlemskab.

§ 4 Ansvarligt lån og obligationslån

Stk. 1 Tidligere ordning om ansvarligt lån er under afvikling, og medlemmer under denne ordning får tilbagebetalt det ansvarlige lån, når de fylder 80 år eller ved udmeldelse.

Stk. 2 Tidligere ordning om køb af obligation er under afvikling, og medlemmer under denne ordning får indløst deres obligation, når de fylder 67 år eller ved udmeldelse.

§ 5 Udmeldelse

Stk. 1 Udmeldelse eller ønske om overgang til anden medlemskategori skal fremsættes skriftligt til klubben med 2 måneders varsel til kontingentårets udgang, d.v.s. senest 1. november.

Stk. 2 I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra foranstående regler.

§ 6 Spillet og regler

Stk. 1 Ethvert aktivt medlem kan deltage i officielle klubturneringer indenfor de af bestyrelsen (turneringsudvalget) fastsatte alders- og/eller handicapgrænser.

Stk. 2 The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews’ regler gælder for golfspillet i klubben. Desuden gælder eventuelle lokale regler fastsat af bestyrelsen og godkendt
af Dansk Golf Union. Bestyrelsen kan fastsætte etikette og ordensregler

Stk. 3 Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer sker i h. t. det af DGU fastsatte slope-system.

Stk. 4 Ethvert medlem skal rette sig efter de regler, som er nævnt i stk. 2. Overtrædelse kan af bestyrelsen straffes med midlertidig udelukkelse fra deltagelse i spillet og klubbens aktiviteter eller i gentagelsestilfælde med udelukkelse fra klubben. Bestyrelsens afgørelser kan indankes for Dansk Golf Unions amatør og ordensudvalg.

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1 Det er bestyrelsens opgave at drive klubben under hensyntagen til helheden på såvel kort som langt sigt. Bestyrelsen forestår klubbens ledelse og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.

Stk. 2  Uanset § 11 stk. 14, kan generalforsamlingen med 2/3 flertal blandt de på en
generalforsamling fremmødte stemmeberettigede medlemmer træffe beslutning om konkrete tiltag eller ændringer, der ellers henhører under bestyrelsens ansvar for den daglige drift. Generalforsamlingen kan desuden pålægge bestyrelsen at gennemføre en sådan vedtaget beslutning. Det er dog en betingelse, at forslaget til beslutningen fremgår af dagsordenen for generalforsamlingen.

Stk. 3 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og består af følgende 6-8 medlemmer:

 • Bestyrelsesmedlem 1
 • Bestyrelsesmedlem 2
 • Bestyrelsesmedlem 3
 • Bestyrelsesmedlem 4
 • Bestyrelsesmedlem 5
 • Bestyrelsesmedlem 6
 • Bestyrelsesmedlem 7
 • Bestyrelsesmedlem 8

I ulige år er de ulige numre på valg og i lige år de lige numre. Genvalgte medlemmer bevarer hidtidige nummer og nyvalgte medlemmer indtræder i ledige numre. Genvalg kan højst finde sted 3 gange, medmindre bestyrelsen kan godtgøre, at bestyrelsens kontinuitet svækkes, hvis et medlem udtræder. I givet fald afgør generalforsamlingen ved simpelt flertal blandt de fremmødte, om medlemmet kan opstilles for yderligere en toårs periode.

Stk. 4 Udtræder et bestyrelsesmedlem i årets løb, udpeger bestyrelsen – for så vidt den anser det for nødvendigt – et medlem til at fungere indtil den nærmest påfølgende ordinære generalforsamling. Det udtrædende medlems nummer (1-8) tildeles det fungerende medlem. Fungerende medlemmer er altid på valg på førstkommende generalforsamling. Første ordinære valg for en 2årig periode betragtes som 1. genvalg.

Stk. 5 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand og fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 6 Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år.

Stk. 7 Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over 50 % af bestyrelsens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 9 Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele fuldmagter.

Stk. 10 Optagelse af lån på over 1,5 mio. kr. i alt pr. regnskabsår samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling med kvalificeret flertal, dvs. 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 11 For klubbens forpligtelser hæfter alene klubbens formue, med tillæg af ansvarlig lånekapital. jfr. § 4.

§ 8 Komiteer og udvalg

Stk. 1 Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning er behov for.

Stk. 2 Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Øvrige medlemmer udpeges af
udvalgsformændene, som orienterer bestyrelsen herom. 

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter og godkender kommissorier for udvalgenes opgaver og
kompetencer.

§ 9 Generalforsamling

Stk. 1 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Rudersdal Kommune inden udgangen af marts måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden, bestyrelsens forslag til dagsordenens punkt 6 samt eventuelt indkomne forslag offentliggøres senest 21 dage før generalforsamlingen. Offentliggørelsen sker på klubbens hjemmeside og ved email til medlemmerne.

Stk. 3 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen og som ikke er medlem af bestyrelsen.

Stk. 4 På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge.
 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud for indeværende år til godkendelse.
 5. Forelæggelse af forventede medlemskontingenter for det efterfølgende år.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Forslag fra medlemmerne.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

Stk. 5 Medlemmer kan stille forslag til den ordinære generalforsamling. Disse forslag – og forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer – skal være bestyrelsen i hænde senest kl. 12.00, 10 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6 Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt flertal – bortset fra de i § 7 stk. 1 og 9 og § 11 omhandlede tilfælde. På mindst 5 stemmeberettigede medlemmers forlangende foretages skriftlig afstemning. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 7 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. Ved 2 ubesatte poster vælges begge uden yderligere afstemning.

Stk. 8 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt fra et stemmeberettiget medlem, idet hvert medlem dog kun kan udøve stemmeret ifølge 1 fuldmagt.

Stk. 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning eller efter skriftlig begæring af mindst 50 aktive medlemmer over 18 år.

Stk. 10 Begæringen skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 11 Denne indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 uges varsel til afholdelse senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen og skal ske efter samme regler som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Stk. 12 Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes af dirigenten og opbevares elektronisk i klubben.

§ 10 Årsrapport og budget

Stk. 1 Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Den reviderede årsrapport offentliggøres 14 dage før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside og kan fra samme tidspunkt afhentes på klubbens kontor. Årsrapporten udleveres ligeledes til deltagerne på generalforsamlingen.

Stk. 2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor.

Stk. 3 Driftsbudget og investeringsbudget for indeværende år er en del af årsrapporten.

§ 11 Vedtægtsændringer og Klubbens opløsning

Stk. 1 Forslag til vedtægtsændringer og forslag om klubbens opløsning kan kun vedtages af en generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2 Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen med 1 uges varsel til en ny generalforsamling, der afholdes senest 3 uger efter den første generalforsamling.

Stk. 3 På denne sidste generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte.

Stk. 4 Om afgivelse af stemme ved fuldmagt gælder bestemmelsen i § 9 stk. 8.

Stk. 5 I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens formue, efter dækning af alle forpligtelser, og efter generalforsamlingens beslutning, tilfalde en anden forening mv. eller religiøse samfund mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Stk. 6 Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 3. april 2023.